Bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet

1. Generelle bestemmelser


1.1. Indledning

1.1.1. Baggrund
Levering af elektricitet forudsætter, at Kunden indgår i) en aftale med en Elleverandør om køb eller salg af elektricitet og ii) en aftale med Elinord A/S, der ejer Distributionsnettet, som elektriciteten transporteres igennem. Kunden kan frit vælge Elleverandør. Kunden kan ikke selv vælge netselskab, men er tilknyttet Elinord A/S der ejer Distributionsnettet i det område, som Kundens ejendom er beliggende i.

Forholdet mellem Kunden og Elleverandøren er reguleret i en separat aftale og ikke af disse Tilslutningsbestemmelser. Aftalen mellem Kunden og Elleverandøren om køb eller salg af elektricitet omfatter blandt andet transport af elektriciteten gennem Distributionsnettet. Betalingen for såvel transport som forbrug af elektricitet m.m. sker til Kundens Elleverandør.

Såfremt Kunden har spørgsmål eller klager, skal Kunden henvende sig til sin Elleverandør. Hvis kontakten vedrører nettekniske forhold, formidler Elleverandøren kontakt til Elinord A/S. Kunden kan også tage direkte kontakt til Elinord A/S vedrørende nettekniske forhold.

1.1.2.Tilslutningsbestemmelsernes inddeling
Tilslutningsbestemmelsernes Del 1 indeholder generelle bestemmelser om aftaleforholdet mellem Kunden og Elinord A/S, ansvar, behandling af personoplysninger, kundeklager mv. 

Tilslutningsbestemmelsernes Del 2 indeholder bestemmelser om Elinstallationer på Forbrugsstedet, måling og aflæsning af Kundens elforbrug, Elinord A/S adgang til Elinstallationer og Elanlæg på Kundens ejendom, afbrydelse og genåbning af elforsyningen mv.

Tilslutningsbestemmelsernes Del 3 indeholder bestemmelser om tilslutning til Distributionsnettet, ændringer i Nettilslutningen, forsyning af andre Kunder via Elanlæg på Kundens ejendom, betaling af tilslutningsbidrag mv.

1.2. Definitioner

Ordene, der er anført i dette punkt 1.2, har den betydning i Tilslutningsbestemmelserne, som fremgår nedenfor, når ordene er skrevet med stort forbogstav. Dette gælder, uanset om ordene anvendes i ental eller flertal, henholdsvis i bestemt eller ubestemt form, medmindre andet fremgår af sammenhængen.

Aftalt Leveringsomfang
Ved Aftalt Leveringsomfang forstås den i Ampere, kVA eller kW rekvirerede tilslutningsværdi, som Elinstallationen og dermed Kunden maksimalt må i) trække fra Distributionsnettet i tilfælde, hvor kunden forsynes med elektricitet, eller ii) levere til Distributionsnettet i tilfælde, hvor Kunden producerer elektricitet, som skal transporteres gennem Distributionsnettet.

Datahubben
It-platform til håndtering af måle- og stamdata, priser, transaktioner samt kommunikationen mellem elmarkedets aktører. Datahubben ejes og drives af Energinet.dk.

Distributionsnet
Kollektivt Elforsyningsnet, som har til formål at levere elektricitet til en ubestemt kreds af Kunder, samt net, som ejes af Elinord A/S, og som har til formål at forbinde en Kunde direkte med Transmissionsnettet.

Elanlæg
De af Elinord A/S anlæg, som er nødvendige for, at der kan overføres elektricitet til eller fra Tilslutningspunktet gennem Distributionsnettet, eksempelvis, men ikke begrænset til, master, ledninger, fordelingsskabe, transformerstationer og Elmålere.

Elleverandør
Virksomhed, der sælger elektricitet.

Elinstallation
Installationer på Kundens ejendom ejet af Kunden eller som efter aftale med ejeren af Forbrugsstedet bliver brugt af Kunden.

Elmåler
Udstyr/instrumenter til måling af en Kundes forbrug eller levering af elektrisk energi.

Elproducent
Fysisk/juridisk person, der er ejer af et produktionsanlæg, og som gennem en aftale med en Elleverandør transporterer elektricitet fra produktionsanlægget via Distributionsnettet.

Forbrugssted
Punkt, som typisk er identificeret ved et aftagenummer, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre med kun én Kunde.

Fællesregulativet
Dansk Energis anvisninger for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande, som elinstallatørvirksomheder skal følge.

Kollektivt Elforsyningsnet
Transmissionsnet og/eller Distributionsnet, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at transportere elektricitet for en ubestemt kreds af Elleverandører og Kunder.

Kunde
Enhver der i) aftager eller leverer elektricitet gennem Distributionsnettet, ii) ejer eller har rådighed over en Elinstallation tilsluttet Distributionsnettet, og/eller iii) har indgået aftale med Elinord A/S om tilslutning af en Elinstallation til Distributionsnettet. Kunde dækker med de nødvendige tilpasninger også over Elproducent, hvor der af nærværende Tilslutningsbestemmelser ikke eksplicit fremgår andet.

Lovgivningen
De til enhver tid gældende love og bekendtgørelser gældende for retsforholdet mellem parterne (Kunden og Elinord A/S) og/eller mellem parterne og Elleverandøren. I bilag 4.1 beskrives dele af Lovgivningen.

Nettilslutning
Fysisk tilslutning af et Forbrugssted eller Produktionsanlæg til Distributionsnettet.

Netselskab
Elinord A/S med netbevilling, der driver et Distributionsnet.

Produktionsanlæg
Anlæg, der producerer elektricitet, og som typisk er identificeret ved et Målepunkt. Produktionsanlæg kan være placeret på et Forbrugssted.

Stikledningen
Stikledningen er normalt forbindelsen fra Tilslutningspunktet i Distributionsnettet til første afgreningspunkt i Elinstallationen.

Tilslutningsbestemmelser
Disse bestemmelser for tilslutning til og brug af Distributionsnettet inklusiv bilag.

Tilslutningspunkt
Det punkt hvor Elanlæg og Elinstallation er forbundet med hinanden. Ved indirekte tilsluttede Kunder (lejligheder mv.) er Tilslutningspunktet det punkt, hvor Elanlægget og et internt net (fælles installation for flere Kunder) er forbundet med hinanden. Tilslutningspunktet er normalt ved stiksikringerne i mast, kabelskab eller transformerstation. Selve stiksikringerne er en del af Distributionsnettet.

Transmissionsnet
Kollektivt Elforsyningsnet, som har til formål at transportere elektricitet fra produktionssteder til et overordnet center i Distributionsnettet eller at forbinde det med andre sammenhængende elforsyningsnet. Transmissionsnettet i Danmark ejes og drives af Energinet.dk.                     

1.3.Aftaleforholdet

1.3.1.Aftaleparterne
Tilslutningsbestemmelserne gælder i forholdet mellem Kunden og Elinord A/S.

1.3.2.Aftalegrundlaget
Kundens og Elinord A/S rettigheder og forpligtelser fremgår af Tilslutningsbestemmelserne, som gælder i Elinord A/S forsyningsområde. Tilslutningsbestemmelserne gælder, uanset om parterne har bekræftet dem ved en underskrift. Hvis Kunden ønsker det, kan parterne tiltræde Tilslutningsbestemmelserne ved underskrift.

Kundens og Elinord A/S rettigheder og forpligtelser følger desuden af Lovgivningen samt af retningslinjer m.m. fastsat af Elinord A/S.

1.3.3.Aftaleforholdets start og ophør
Tilslutningsbestemmelserne er gældende mellem Kunden og Elinord A/S fra det tidspunkt, hvor Kunden får rådighed over en Elinstallation, der er tilsluttet Distributionsnettet, eller begynder at aftage eller levere elektricitet gennem Elinord A/S Distributionsnet.

Såfremt Kunden indgår en aftale om tilslutning af en Elinstallation til Elinord A/S Distributionsnet, er Tilslutningsbestemmelserne gældende mellem Kunden og Elinord A/S fra dette tidspunkt.

Aftaleforholdet mellem Kunden og Elinord A/S under Tilslutningsbestemmelserne ophører normalt, hvis Kunden fraflytter ejendommen eller installationen nedlægges. Kunden kan opsige aftaleforholdet Elinord A/S med det varsel, som fremgår af aftaleforholdet mellem Kunden og Elleverandøren. Opsigelsen sker ved Kundens henvendelse til Elleverandøren, der videreformidler opsigelsen til Elinord A/S.

Aftaleforholdet mellem Kunden og Elinord A/S under Tilslutningsbestemmelserne kan tillige ophøre ved, at Kunden anmoder om at få Forbrugsstedet afbrudt eller nedlagt i henhold til punkt 3.3.

1.3.4.Ikrafttræden
Tilslutningsbestemmelserne træder i kraft den 1. april 2016.

1.4. Elinord A/S overordnede opgaver ifølge Lovgivningen Elinord A/S

Elinord A/S er ansvarlig for drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af Distributionsnettet, Nettilslutning af Kunderne, måling af elektricitetsforbruget, opretholdelse af den tekniske kvalitet mv.

Elinord A/S etablerer og vedligeholder de Elanlæg, der er nødvendige for elforsyning.

Elinord A/S skal stille sine ydelser til rådighed på ikke-diskriminerende og gennemsigtige vilkår.

1.5.Betaling

Kunden betaler for Elinord A/S ydelser i henhold til Elinord A/S priser og gebyrer. Elinord A/S priser og gebyrer offentliggøres på Elinord A/S hjemmeside og kan oplyses, udleveres eller tilsendes ved henvendelse til Elinord A/S.

Elinord A/S opkræver gebyr af Elleverandøren for nogle af de ydelser, som er omtalt i Tilslutningsbestemmelserne. Det fremgår af Kundens aftaleforhold med Elleverandøren, om Kunden skal betale Elleveran­døren for disse ydelser.

Regninger fra Elinord A/S er påført oplysning om sidste rettidige indbetalingsdato og om hvortil, betaling skal ske. Hvis betaling sker efter sidste rettidige indbetalingsdato, er Elinord A/S berettiget til at opkræve gebyr for fremsendelse af rykkerskrivelser samt til at beregne renter efter renteloven.

1.6.Ansvar

1.6.1.Ansvar generelt
Medmindre andet følger af Tilslutningsbestemmelserne, har parterne ret til erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler. I det omfang ufravigelige regler i elsikkerhedsloven, produktansvarsloven eller anden Lovgivning ikke hindrer begrænsning af Elinord A/S ansvar gælder dog følgende:

a)    Elinord A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tab af data mv., med mindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed.

b)    Elinord A/S er ikke ansvarlig for følger af afbrydelse af elforsyningen eller manglende gennemførelse af planlagte afbrydelser foretaget i overensstemmelse med Tilslutningsbestemmelsernes punkt 2.2.2, 2.5 og 3.3.

c)    Elinord A/S er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved netydelsen, medmindre fejlen skyldes Elinords forsætlige eller groft uagtsomme handlinger.

d)    Elinord A/S erstatningsansvar over for Kunder, der er erhvervsdrivende, er begrænset til fem (5) millioner kroner pr. ansvarspådragende forhold, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. Ved erstatningens udmåling tages hensyn til genstandenes slid og ælde (tingsskade).

1.6.2.Force majeure
I tilfælde af force majeure suspenderes Elinord A/S og Kundens forpligtelser efter Tilslutningsbestemmelserne, så længe force majeure består. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt.

Force majeure foreligger, hvis Elinord A/S eller Kunden forhindres i at opfylde Tilslutningsbestemmelserne på grund af forhold, der indtræder efter aftaleforholdets start, og som er uden for den pågældende parts kontrol, og hvis den pågældende part har udvist tilstrækkelig omhu.

Force majeure kan især foreligge i tilfælde af nedennævnte forhold (ikke udtømmende):

 • Ekstraordinære naturkræfter
 • Samfundsfjendtlige handlinger
 • Krige
 • Terror
 • Brande
 • Hærværk
 • It-manipulation eller andre hændelser, som forårsager it-nedbrud
 • Sammenbrud eller skade på Elanlæg, der ikke skyldes Elinord A/S fejl eller forsømmelser
 • Umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører
 • Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter.        

Force majeure foreligger endvidere, hvis en part kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige, økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Tilslutningsbestemmelserne.

Pengemangel er ikke force majeure.

Kan Elinord A/S ikke opfylde sine forpligtelser i Tilslutningsbestemmelserne på grund af, at Energinet.dk har erklæret force majeure i transmissionssystemet, udgør dette tillige force majeure i forholdet mellem Elinord A/S og Kunden.

1.7.Kundens oplysningspligt

Elinord A/S kan forlange dokumentation for, at Kunden har rådighed over den enkelte Elinstallation.

1.8.Behandling af personoplysninger

Til brug for administration af, rådgivning i forbindelse med og opfyldelse af Tilslutningsbestemmelserne og øvrige aftaler mellem parterne samt opretholdelse af forsyningssikkerhed og tilstrækkelig kapacitet i Distributionsnettet indsamler, behandler og opbevarer Elinord A/S en række identifikationsoplysninger om Kunden og relevante forbrugsoplysninger m.m., herunder navn og adresse, telefonnummer, e-mail, Forbrugssted og eventuelt erhverv knyttet hertil, forbrug (historisk, forventet og aflæst), tilslutningsstatus, betalingsforhold og oplysninger om Elinstallationer, Elanlæg og større elektriske apparater på Kundens ejendom, herunder varmepumper og elbiler.

Elinord A/S videregiver i overensstemmelse med gældende regler oplysninger om Kundens navn, adresse, tilslutningsstatus og forbrug mv. til Datahubben, som videreformidler oplysningerne til Kundens Elleverandør. 

Oplysninger om Kunden kan derudover inden for rammerne af Lovgivningen videregives til offentlige myndigheder og til private til statistiske eller videnskabelige formål. Videregivelse til andre formål kan ske i det omfang, det følger af Lovgivningen. Misligholder Kunden sine forpligtelser i henhold til Tilslutningsbestemmelserne eller øvrige aftaler mellem parterne, kan Elinord A/S indberette Kunden til kreditoplysningsbureauer i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

I sager om afbrydelse af elforsyningen, jf. punkt 2.5, registrerer og behandler Elinord A/S oplysninger om Kunden, hvis elforsyning afbrydes eller forsøges afbrudt, herunder oplysninger om 1) forhold, der indebærer, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske, fx på grund af forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, eller 2) forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for Elinord A/S ansatte, fx Kundens adfærd eller øvrige forhold på Kundens ejendom. Oplysningerne registreres og behandles til brug for Elinord A/S gennemførelse af den aktuelle afbrydelse og eventuelle fremtidige afbrydelsessager. Oplysningerne anvendes i kontakten med Kunden. Hvis Elinord A/S skal afbryde elforsyningen efter anmodning fra en Elleverandør, videregiver Elinord A/S oplysninger til Elleverandøren, i det omfang dette er et nødvendigt led i kommunikationen mellem Elleverandøren og Elinord A/S, fx om grunden til, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske.

Får Elinord A/S kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, sørger Elinord A/S for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service. Får Elinord A/S kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger Elinord A/S for, at underrette politiet herom.

Kunden har ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om Kunden, ret til indsigelse mod behandlingen af personoplysninger og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, som viser sig at være urigtige, vildledende eller misvisende.

Hvis Kunden ønsker at gøre brug af disse rettigheder, kan Kunden rette henvendelse til Elinord A/S. Elinord A/S  kan kræve betaling for skriftlige svar om indsigt, hvis Kunden har anmodet om et skriftligt svar.

1.9.Ændring af Tilslutningsbestemmelserne

Elinord A/S har ret til at ændre Tilslutningsbestemmelserne. Ændringer skal anmeldes til og godkendes af Energitilsynet i henhold til Lovgivningen. Ændringer offentliggøres og varsles i henhold til Lovgivningen.

1.10.Kundeklager og værneting

1.10.1.Kundeklager
Klage over Tilslutningsbestemmelserne kan rettes til:

Energitilsynet
www.energitilsynet.dk
post@energitilsynet.dk
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 54 00

Private forbrugere og i visse tilfælde erhvervsdrivende kan rette klage over Elinord A/S ydelser under Tilslutningsbestemmelserne til:

Ankenævnet på Energiområdet
www.energianke.dk
post@energianke.dk
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00

Alternativt kan en sag indbringes for domstolene. Ofte henvises en sag indbragt for en domstol til behandling for Ankenævnet på Energiområdet.

1.10.2 Lovvalg og værneting
Tvister mellem Kunden og Elinord A/S under Tilslutningsbestemmelserne afgøres efter dansk ret.

Sager mod Elinord A/S med relation til Tilslutningsbestemmelserne eller særskilt aftale anlægges efter retsplejelovens bestemmelser om værneting (stedlig kompetence).

 

2. Leveringsbestemmelser


2.1 Etablering af Elanlæg, Stikledning mv.

2.1.1 Distributionsnet og Elanlæg
Elinord A/S etablerer og vedligeholder Elanlæg, som er nødvendige for, at Kunden kan aftage og levere elektricitet gennem Distributionsnettet.

2.1.2 Stikledningen
Kunden etablerer og vedligeholder Stikledningen, medmindre andet er særskilt aftalt med Elinord A/S. Reglerne om etablering af Stikledninger mv. findes i Tilslutningsbestemmelsernes punkt 3.2.

2.2 Elkvalitet og driftsforstyrrelser

2.2.1 Netydelsen
Elinord A/S stiller Distributionsnettet til rådighed for transport af elektricitet til og fra Tilslutningspunktet inden for et Aftalt Leveringsomfang.

Elinord A/S skal opretholde en tilfredsstillende spændingskvalitet i Tilslutningspunktet.

Det må forventes, at spændingen i Distributionsnettet varierer. Generelt er spændingens kvalitet i overensstemmelse med Europæisk Standard EN 50160. Det indebærer blandt andet, at spændingens kvalitet anses for tilfredsstillende, når spændingen ligger inden for intervallet ± 10 % af den nominelle spænding, fx når

a)    spændingen i lavspændingsnettet mellem fase og nul i normal drift ligger inden for intervallet ± 10 % af den nominelle spænding på 230 volt; det vil sige mellem 207 og 253 volt, samt når

b)    spændingen i mellem- og højspændingsnet på 10.000 V mellem to faser i normal drift ligger inden for intervallet ± 10 % af den nominelle spænding; det vil sige mellem 9.000 og 11.000 volt.

I tilfælde af nedbrud eller fejl på Distributionsnettet skal Elinord A/S søge at genetablere netydelsen uden ugrundet ophold.

Ekstraordinære situationer med mangel på transportkapacitet håndteres af Elinord A/S på grundlag af objektive, saglige og rimelige kriterier.

Elinord A/S er alene ansvarlig for spændingsforholdet i Tilslutningspunktet, såfremt det er forhold hos Elinord A/S, der forårsager en mangelfuld eller manglende spænding.

2.2.2 Arbejder på Distributionsnettet
Elinord A/S har ret til at afbryde elforsyningen i tilfælde af arbejder på Distributionsnettet. Elinord A/S vil bestræbe sig på at informere Kunderne forud for planlagte afbrydelser af elforsyningen, hvor det er praktisk muligt.

Såfremt en varslet strømafbrydelse alligevel ikke gennemføres, kan Kunden ikke gøre noget krav gældende mod Elinord A/S herfor.

2.3 Elinstallation og elektriske apparater mv. på Forbrugsstedet mv.

2.3.1 Kundens vedligeholdelse af Elinstallation og elektriske apparater mv.
Kunden er ansvarlig for, at Elinstallationen og Kundens elektriske apparater mv. med tilhørende ledninger og montagedele holdes i forsvarlig stand i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.

Selv om Elinord A/S har foretaget eftersyn på en Elinstallation, kan hverken Kundens eller en autoriseret elinstallatørvirksomheds ansvar for Elinstallationen overføres på Elinord A/S.

Elinord A/S må ikke udbedre fejl i Kundens Elinstallation. Gebyr for omkostninger, som Elinord A/S har haft i forbindelse med konstatering af sådanne fejl, kan kræves betalt af Kunden.

Det er Kundens ansvar, at Elinstallationen og Kundens elektriske apparater mv. er udført i overensstemmelse med anvisningerne i Fællesregulativet.

2.3.2 Fasekompensering
Elektriske apparater og eludstyr skal generelt fasekompenseres i henhold til Fællesregulativet.

Såfremt en Kundes manglende eller fejlagtige fasekompensering forårsager væsentlige eller uacceptable forstyrrelser på Distributionsnettet, har Kunden pligt til selv at afhjælpe sådanne forstyrrelser eller betale Elinords omkostninger til afhjælpningen.

2.3.3 Skader og forstyrrelser fra Kundens Elinstallation og elektriske apparater mv.
Kundens Elinstallation og elektriske apparater mv. må ikke give skader eller overbelastning på Elinord A/S Elanlæg, herunder overbrænding af stiksikringen. Kundens Elinstallation og elektriske apparater mv. må ikke påføre andre af Elinord A/S Kunder forstyrrelser.

Såfremt en Kundes Elinstallationer eller elektriske apparater mv. - alene eller sammen med andre Kunders Elinstallationer – forårsager væsentlige eller uacceptable forstyrrelser på Distributionsnettet, har Kunden pligt til selv at afhjælpe sådanne forstyrrelser eller betale Elinord A/S omkostninger til afhjælpningen. Såfremt flere Kunder i fællesskab er årsag til en forstyrrelse af Distributionsnettet, kan Elinord A/S pålægge hver enkelt at betale deres respektive andel af Elinord A/S omkostninger til afhjælpning af sådanne forstyrrelser af Distributionsnettet.

2.3.4 Datatransmission
Datatransmission og anden signaltransmission over Elinord A/S Distributionsnet er ikke tilladt.

2.3.5 Kundens pligt til træbeskæring
Kunden skal beskære træer og anden bevoksning, så der i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen holdes en passende afstand til Elanlæg placeret langs veje og stier eller på privat grund. Kunden skal også beskære træer og anden bevoksning ved luftstikledninger.

Kunden er ansvarlig for skade på Elinord A/S Elanlæg som følge af manglende beskæring af træer eller anden bevoksning. Kunden er også ansvarlig for skader på Elinord A/S Elanlæg, som opstår i forbindelse med Kundens beskæring af træer eller anden bevoksning. Træbeskæring langs luftledninger kræver særlig forsigtighed, og Elinord A/S anbefaler derfor, at Kunden overlader dette til en fagmand.

Elonord A/S kan skriftligt pålægge Kunden inden en rimelig frist at foretage beskæring af træer eller anden bevoksning, såfremt Elinord A/S anser det for nødvendigt for at undgå skader på Elanlæg. Overholder Kunden ikke en sådan frist, er Elinord A/S berettiget til at foretage nødvendig beskæring uden yderligere varsel.

Elinord A/S har ret til uden varsel at foretage beskæring af træer eller anden bevoksning, når Elinord A/S vurderer, at der er overhængende eller akut fare for skader.

Elinord A/S kan opkræve betaling af Kunden for Elinord A/S omkostninger til beskæring.

2.4 Adgang til Elinstallationer og Elanlæg

Elinord A/S skal mod legitimation gives uhindret adgang til Elanlæg, herunder Elmålere, og Elinstallationer på Kundens ejendom, hvor dette er nødvendigt, herunder i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation, nedtagning og udskiftning af Elanlæg mv. samt afbrydelse af elforsyningen. Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med at opnå denne adgang påhviler Kunden.

Hvis adgang ikke kan opnås inden for Elinord A/S normale arbejdstid, kan Elinord A/S, hvis dette skyldes Kundens forhold, opkræve betaling for Elinord A/S meromkostninger. Kan adgang kun opnås med fogedens hjælp, kan Elinord A/S opkræve betaling for de omkostninger, der er forbundet hermed.

2.5 Afbrydelse af elforsyningen

Elinord A/S har ret til at afbryde elforsyningen,

a)    såfremt Kunden ikke afhjælper fejl i eller forstyrrelser fra Elinstallationer og elektriske apparater mv., der efter Elinord A/S vurdering medfører væsentlig fare for personer, bygninger eller løsøre, eller

b)    såfremt Kunden ikke overholder Elinord A/S krav til fasekompensering, jf. punkt 2.3.2, eller

c)    hvis Distributionsnettet misbruges på en anden måde.

Elinord A/S afbryder elforsyningen, såfremt Kunden anmoder Elinord A/S herom.

Kunden betaler alle omkostninger forbundet med afbrydelse i de tre situationer, som omtales ovenfor.

Elinord A/S kan endvidere afbryde elforsyningen på foranledning af Kundens Elleverandør.

2.6 Genåbning af elforsyningen

Det er Kundens ansvar, at elektriske apparater er afbrudt inden genåbning, så der ikke opstår skader.

2.7 Elmåler mv.

2.7.1 Opsætning af Elmåler mv.
Elinord A/S opsætter, ejer, vedligeholder, udskifter, nedtager og kontrollerer Elmåleren, medmindre andet er skriftligt aftalt med Kunden. Målertavle og målerskab er Kundens ejendom og ansvar. Måletransformere er også Kundens ejendom og ansvar og skal opfylde de bestemmelser, der er beskrevet i Elinord A/S retningslinjer og Fællesregulativet.

2.7.2 Plomber
Målertavlens og Elmålerens plomber må kun brydes af Elinord A/S personale eller andre dertil bemyndigede personer.

Kunden bør kontrollere Elmålerens plomber for brud, især ved tilflytning eller anden overtagelse af et eksisterende leveringsforhold af hensyn til korrekt opgørelse af elforbruget.

Brud på plomber skal straks meddeles Elinord A/S brud på plomber, som burde være opdaget, kan Kunden ikke senere gøre gældende, at sådanne brud har medført fejl ved opgørelse af elforbruget.

2.7.3 Forsikring
Kunden er forpligtet til at lade Elmåleren være omfattet af ejendommens bygnings-, kasko- og brandforsikring.

2.7.4 Placering og flytning af Elmålere
Elmåleren skal være lettilgængelig og må ikke placeres i et toilet- eller baderum eller på lofter uden fast trappe. Placeringen skal i øvrigt være i overensstemmelse med Elinord A/S retningslinjer og Fællesregulativet.

Foretager Kunden bygningsændringer, skal Kunden sikre, at Elmålerens placering og adgangsforhold fortsat overholder kravene til Elmålerens placering. Hvis en bygningsændring eller ændret anvendelse af en bygning medfører, at Elmåleren får en uhensigtsmæssig placering i forbindelse med aflæsning eller kontrol, har Elinord A/S ret til at kræve Elmåleren flyttet for Kundens regning.

2.7.5 Underretning om fejl på og beskadigelse af Elmålere
Hvis Kunden har formodning eller viden om, at Elmåleren er beskadiget, står stille, registrerer forkert eller på anden måde udviser usædvanlig eller unormal funktion, er Kunden forpligtet til straks at underrette Elinord A/S herom.

2.7.6 Ansvar for beskadigelse af Elmålere
Bliver en Elmåler beskadiget, og skyldes skaden ikke fejl ved selve Elmåleren, er Kunden erstatningsansvarlig, medmindre Kunden sandsynliggør, at der ikke er udvist forsømmelse fra Kundens side, dennes husstand eller andre, som Kunden har givet adgang til ejendommen.

2.7.7 Målenøjagtighed og undersøgelser
En Elmåler anses for at registrere forbrug med den fornødne præcision, når en registreret fejlvisning ikke overstiger ± 4 %.

Elinord A/S kan lade Elmåleren undersøge på akkrediteret værksted. Kunden kan ved henvendelse til sin Elleverandør anmode Elinord A/S om, at Elmåleren undersøges. Er Elmålerens visninger tilfredsstillende, jf. ovenfor, kan der opkræves et gebyr for undersøgelsen.

2.7.8 Fastsættelse af forbrug i tilfælde af Elmålerfejl
Konstateres en fejl på Elmåleren, fastsætter (estimerer) Elinord A/S forbruget i perioden med målerfejl på baggrund af tidligere forbrug, oplysning om elektriske apparater mv. på Kundens ejendom og forbrugsmønstret i perioden.

2.8 Aflæsning

2.8.1 Måling af elektricitetsforbruget mv.
Elinord A/S er ansvarlig for måling af elektricitetsforbruget. Elinord A/S gør måleresultaterne tilgængelige for Kunden og Kundens Elleverandør via Datahubben.

Elinord A/S skal sørge for, at der foretages aflæsning eller selvaflæsning af Elmåleren, herunder i forbindelse med Kundens flytning, skift af Elleverandør og årlige aflæsninger, jf. punkt 2.8.2 og 2.8.3.

Elinord A/S er til enhver tid berettiget til at foretage kontrolaflæsning og til at hjemtage forbrugsdata.

Kunden kan ved henvendelse til sin Elleverandør anmode Elinord A/S om at aflæse Elmåleren.

2.8.2 Kundens pligt til selvaflæsning
På anmodning fra Elinord A/S er Kunden forpligtet til at foretage selvaflæsning af Elmåleren og indberette aflæsningen til Elinord A/S, eksempelvis i forbindelse med periodemæssige aflæsninger og skift af Elleverandør.

I forbindelse med Kundens flytning skal Kunden foretage selvaflæsning og indberette måleresultatet til sin Elleverandør, som indberetter det til Datahubben.

Såfremt Kunden ikke foretager selvaflæsning efter anmodning fra Elinord A/S, rykker Elinord A/S Kunden for selvaflæsning. Undlader Kunden at foretage selvaflæsning efter at være blevet rykket herfor, foretager Elinord A/S en aflæsning af Elmåleren. Der kan opkræves gebyr for aflæsningen.

2.8.3 Skønnet forbrug
Modtager Elinord A/S ikke en Kundes selvaflæsning fra Elleverandøren i forbindelse med flytning eller efter Elinord A/S anmodning om periodemæssig aflæsning efter punkt 2.8.2, kan Elinord A/S skønne Kundens elforbrug til brug for afregning.

Elinord A/S sørger dog for, at der gennemføres aflæsning af Kundens Elmåler eller foretages selvaflæsning minimum hvert andet år.

2.8.4 Fjernaflæsning
Elinord A/S er berettiget til at etablere fjernaflæsning af Elmåleren. Elinord A/S har ret til at montere antenner og andet tilbehør til Elmåleren.

Kunden kan anmode Elinord A/S om at etablere fjernaflæsning og at blive timeafregnet på dette grundlag. Elinord A/S kan som følge af disse ændringer opkræve betaling for fjernaflæsning og timeafregning.

Hvis Elinord A/S etablerer fjernaflæsning af Elmåleren, skal Kunden, såfremt det er uden gener og uden omkostninger for Kunden, give mulighed for dataoverførsel gennem Kundens adgang til telenet, bredbånd eller lignende. Kunden er ikke forpligtet til at bibeholde sin adgang til disse telenet, bredbånd mv.

Kunden kan ikke kræve, at Elinord A/S betaler for anvendelse af adgangen til telenet, bredbånd eller lignende til brug for fjernaflæsning.

2.8.5 Seriel- og residualmåling
Elinord A/S kan opsætte serielt forbundne timeaflæste Elmålere på en matrikel, hvis dette ønskes af Kunden.

Ved serielt forbundne timeaflæste Elmålere vises det samlede forbrug af elektricitet på matriklen på den foranliggende Elmåler. Den bagvedliggende Elmåler viser et selvstændigt forbrug.

Ved serielt forbundne timeaflæste Elmålere baserer Elinord A/S sin måling af den foranliggende Kundes forbrug af elektricitet på den residual, der fremkommer ved at fratrække den bagvedliggende Elmålers værdi fra den foranliggende Elmålers værdi.

Opsætning af serielt forbundne timeaflæste Elmålere efter ovenstående kan med Kundens samtykke ligeledes gøres gældende af en selvstændig tredjepart, fx en kommerciel aktør.

Tredjeparten vil da i forhold til Elinord A/S blive registreret som Kunde på den bagvedliggende måler og vil dermed blive omfattet af nærværende Tilslutningsbestemmelser.

Enhver omkostning forbundet med opsætning af serielt forbundne Elmålere afholdes af den part, der anmoder om opsætningen.

Enhver tvist i forholdet mellem Kunden og en selvstændig tredjepart er i øvrigt Elinord A/S uvedkommende.

 

3. Regler for tilslutning til Distributionsnettet mv.


3.1 Nettilslutning og ændringer heraf

Nettilslutning og enhver ændring heraf sker på baggrund af Kundens henvendelse til Elinord A/S via en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Kunden betaler tilslutningsbidrag til Elinord A/S for Nettilslutning og udvidelse af en bestående Nettilslutning efter bestemmelserne i punkt 3.4.

Nettilslutning og ændringer heraf sker efter retningslinjer m.m. fastsat af Elinord A/S og i Fællesregulativet.

Tilslutning af vindmøller, solceller, generatorer mv. sker efter gældende tekniske forskrifter fra Energinet.dk og eventuelle betingelser fastlagt af Elinord A/S. Elinord A/S kan opkræve et gebyr i forbindelse med tilslutning af vindmøller, solceller, generatorer mv.

Hvis Kunden ikke er ejer af ejendommen, hvortil der er anmodet om Nettilslutning eller ændringer af Nettilslutningen, skal Kunden dokumentere, at ejeren har tiltrådt anmodningen.

3.1.1 Tilbud om Nettilslutning og ændringer heraf
Ethvert tilbud afgivet af Elinord A/S er kun gyldigt til den på tilbuddet angivne tidsfrist.

Tilbuddet er betinget af, at arbejdet udføres som projekteret.

3.1.2 Forudbetaling eller depositum mv. ved Nettilslutning og ændringer heraf
Elinord A/S kan, inden Nettilslutning og ændringer heraf sættes i gang, kræve, at Kunden betaler forud eller stiller sikkerhed (bankgaranti eller depositum) for anlægsudgifterne, ligesom Elinord A/S er berettiget til at kræve a conto beløb under arbejdet.

3.1.3 Tilslutningspunkt og ændringer heraf
Tilslutningspunktet fastlægges af Elinord A/S under hensyn til Elinstallationens Aftalte Leveringsomfang samt fysiske forhold. Tilslutningspunktet fastlægges normalt således, at Tilslutningspunktet i byzone er højst 30 meter fra grundskel målt langs naturlig linjetracé.

Elinord A/S har ret til at flytte Kundens Tilslutningspunkt, hvis leveringsomfanget eller belastningens størrelse og karakter taler herfor. Elinord A/S betaler omkostningerne ved flytningen. Flytningen kan omfatte tilslutning på et andet spændingsniveau eller flytning til et andet sted på samme spændingsniveau.

Kunden kan anmode Elinord A/S om, at Tilslutningspunktet flyttes. Såfremt anmodningen kan imødekommes, er Kunden forpligtet til at betale de omkostninger, der er forbundet med flytningen.

3.1.4 Fremføring af kabelstikledning over fremmed grund eller privat vej
I forbindelse med Nettilslutning og ændringer heraf vil en kabelstikledning kun blive anvist/fremført i) over fremmed grund, såfremt der foreligger naboerklæring eller tinglyst deklaration, eller ii) i privat vej, hvis Kunden har en færdselsret til vejen. Det er Kundens ansvar, at naboerklæring eller tinglyst deklaration foreligger, eller at en bestående færdselsret er dokumenteret.

Elinord A/S kan ikke drages til ansvar, såfremt naboerklæring, tinglyst deklaration eller færdselsret ikke foreligger i forbindelse med anvisning/fremføring af kabelstikledning over fremmed grund.

3.1.5 Vejunderføring
Rørunderføring til fremføring af stikledning under offentlig eller privat vej inden for 30 meter fra grundskel kan kræves betalt af Kunden. Betales der tilslutningsbidrag i forbindelse med byggemodning af udstykninger, jf. punkt 3.5, kan vejunderføring indgå i tilslutningsbidraget.

3.1.6 Elanlæg på Kundens ejendom
Af hensyn til Elinord A/S leveringsforpligtelse over for den ejendom, hvortil der er rekvireret elforsyning, kan det være nødvendigt, at der anbringes Elanlæg i eller på den pågældende ejendom. I sådanne tilfælde skal Elinord A/S vederlagsfrit have stillet areal eller rum til rådighed af Kunden.

Hvis Kunden selv ejer den pågældende ejendom, er Kunden forpligtet til at give tilladelse til anbringelser af de til ejendommens forsyning fornødne Elanlæg og til udførelse af sådanne ændringer, som senere måtte vise sig nødvendige. Elinord A/S har ret til at lade Elanlægget tinglyse servitutstiftende på Kundens ejendom.

Hvis Kunden er lejer af den pågældende ejendom, er Kunden forpligtet til at indhente ejers tilladelse til anbringelse af Elanlæg på ejendommen.

Uanset om Kunden ejer eller er lejer af ejendommen, har Kunden pligt til at indhente adkomsthaverens underskrift på en deklaration, som Elinord A/S tinglyser på ejendommen. Deklarationen bestemmer blandt andet, at senere flytning af Elanlæg som følge af den til enhver tid værende ejers forhold sker for vedkommendes regning. Hvis ejer sælger ejendommen, inden deklarationen er tinglyst, skal ejer pålægge køber at acceptere, at deklarationen tinglyses.

I de tilfælde, hvor der stilles areal eller rum til rådighed for placering af Elanlæg, bærer hver part risikoen for hændelige skader på egne anlæg eller bygninger, uanset om disse er forvoldt ved forhold i den anden parts anlæg/bygning.

Hver part skal tegne forsikring med elskadedækning for sine anlæg og bygninger.

Elinord A/S skal være medforsikret på Kundens bygnings- og løsøreforsikring. I modsat fald kan Kunden ikke rejse erstatningskrav som følge af skader opstået i forbindelse med drift og vedligeholdelse af Elanlæg til elforsyning.

Staten, en kommune eller en anden offentlig institution, der i almindelighed er selvforsikret, kan kræve sig stillet som selvforsikret.

3.1.7 Forsyning via Elanlæg på Kundens ejendom
Elinord A/S har ret til at forsyne andre Kunder fra de Elanlæg, der er anbragt på Kundens ejendom. Kunden er forpligtet til at tillade andre Kunders senere tilslutning af Stikledninger.

3.1.8 Flytning af Elanlæg på Kundens ejendom
Elinord A/S kan efter aftale med Kunden flytte sine Elanlæg på ejendommen.

Hvis Elinord A/S Elanlæg skal flyttes enten permanent eller midlertidigt, på grund af forhold hos Kunden, skal Kunden betale Elinord A/S omkostninger forbundet med flytningen. Hvis flytningen skyldes forhold hos Elinord A/S Elnet, betaler Elinord A/S de omkostninger, som flytningen måtte påføre Kunden. Indirekte omkostninger, herunder driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab, erstattes ikke.

3.1.9 Tilslutning i transformerstation etableret af Kunden
Hvis Kunden etablerer egen transformerstation, sker tilslutning til Elinord A/S net i henhold til Elinord A/S bestemmelser for tilslutning af egen transformerstation.

Elinord A/S er berettiget til at tilslutte andre Kunder i transformerstationen ejet af Kunden. Såfremt Kunden som følge heraf er berettiget til erstatning for rådighedsindskrænkning og gener, forhandles og udbetales erstatningen efter gældende praksis. Kunden kan ikke modregne krav på erstatning for rådighedsindskrænkning og gener i krav på betaling for Elinord A/S ydelser.

3.1.10 Udskiftning af stiksikringer
Udskiftning af stiksikringer må foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed efter nærmere aftale med Elinord A/S. En nyisat sikring må ikke være større end den sikring, den erstatter.

Skyldes sikringsoverbrænding en fejl eller overbelastning ved Kundens Elinstallation, elektriske apparater eller eludstyr, betales stiksikringsudskiftningen af Kunden i overensstemmelse med Elinord A/S takster herfor.

3.1.11 Arbejder på eller nær ved lavspændingsforsyningsanlæg under spænding (L-AUS)
Udførelse af forskellige arbejder, der er underlagt stærkstrømsbekendtgørelsens LAUS-bestemmelser, må foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed efter nærmere aftale med Elinord A/S.

3.2 Etablering af Stikledning, ændringer heraf mv.

3.2.1 Generelle bestemmelser
Kunden etablerer og vedligeholder Stikledningen, medmindre andet er særskilt aftalt med Elinord A/S.

Etablering af Stikledning sker efter retningslinjer fastsat af Elinord A/S og i Fællesregulativet.

Elinord A/S tillader normalt ikke mere end én Stikledning pr. Forbrugssted. En Stikledning kan efter aftale med Elinord A/S bestå af flere parallelle kabler.

En Stikledning kan af hensyn til fremtidige udvidelser udføres med et større kabeltværsnit end nødvendigt for det aktuelle leveringsomfang.

Tilslutning af Stikledning i transformerstationer foretages af Elinord A/S.

3.2.2  Kabelstikledninger og luftstikledninger
Nye Stikledninger udføres som kabelstikledninger. Nyetablering og udvidelse af luftstikledninger vil normalt ikke kunne tillades.

Udføres eller er Stikledningen udført som luftledning, er det Kundens ansvar, at bygningen kan holde til ledningens fastgørelse.

Ved kabellægning af luftstikledning gælder særlige bestemmelser, som fås ved henvendelse til Elinord A/S.

3.2.3  Ændring af Stikledning på Elinord A/S foranledning
Hvor Elinord A/S tager initiativ til ombygning eller kabellægning af Distributionsnettet, genetablerer Elinord A/S forsyningen. Genetableringen er uden omkostninger for Kunden.

Såfremt Kunden ønsker ændringer udover, hvad Elinord A/S anser for nødvendig for etableringen af en Stikledning mellem en ejendom og et af Elinord A/S ombygget Distributionsnet, betales meromkostningerne af Kunden.

3.2.4       Ændring af Stikledning på Kundens foranledning
Hvor Kunden ønsker ændringer vedrørende Stikledningen, betaler kunden de hermed forbundne omkostninger, medmindre andet er aftalt særskilt.

3.3     Nedlæggelse af Forbrugsstedet

Kunden kan anmode Elinord A/S om, at Forbrugsstedet nedlægges. Elinord A/S omkostninger hertil betales af Kunden.

Elinord A/S er berettiget til at nedlægge Forbrugsstedet, hvis Forbrugsstedet er afbrudt jf. punkt 2.5, og ingen er registreret som Kunde. Elinord A/S omkostninger hertil betales af ejeren.

Hvis et Forbrugssted nedlægges, er Elinord A/S berettiget til efterfølgende at fjerne Elanlægget helt eller delvist.

3.4     Tilslutningsbidrag

3.4.1       Generelle bestemmelser
Der betales tilslutningsbidrag for hver Elinstallation, der tilsluttes Distributionsnettet. Størrelsen af tilslutningsbidraget afhænger blandt andet af typen af byggeri og Elinstallation. Elinord A/S offentliggør priserne for Nettilslutning og ændringer heraf, jf. punkt 1.5.

Det af Kunden betalte tilslutningsbidrag gælder alene for tilslutning af det Forbrugssted, der er rekvireret forsyning til.

Såfremt Kunden ønsker et andet Forbrugssted (en anden ejendom) tilsluttet i Elinord A/S forsyningsområde, skal der betales nyt tilslutningsbidrag.

Der er fastsat standard tilslutningsbidrag for de følgende typer byggeri og Elinstallationer:

Type byggeri / Elinstallation:

 • Mindre elforbrugende, enfasede Elanlæg (maksimalt 1.000 W) der tilsluttes direkte i det eksisterende Distributionsnet
 • Ungdoms-, ældre- og plejeboliger på maksimalt 65 m2
 • Lejligheder, det vil sige boliger i bygninger med mere end to etager, i byzoner
 • Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse og sammenbyggede boliger i bygninger med en eller to etager i byzoner.
 • Parcelhuse og fritidshuse i byzoner
 • Virksomheder, institutioner m.m.: Leveringomfang indtil 25 A
 • Ladestandere i det offentlige rum
 • Alle Elinstallationer med et leveringsomfang på mere end 25 A.

Der opkræves et særligt tilslutningsbidrag for

a)    bygninger mv. beliggende i blandt andet landzone, sommerhusområder og på ikke-matrikulerede offentlige arealer, jf. punkt 3.4.2, og

b)    tilslutninger, der stiller særlige krav til Distributionsnettet, fx hvor elektriske apparater og eludstyr vurderes at ville kunne medføre forstyrrelser på andre Elinstallationer

Der er særlige regler for overførsel af nuværende leveringsomfang til nye forsyninger på parcellen, ejendommen eller virksomheden mv., jf. punkt 3.4.3 - 3.4.6, og for særlige typer Elinstallationer, jf. blandt andet punkt 3.4.8 - 3.4.12.

Producenter betaler også tilslutningsbidrag. Der gælder særlige regler for Produktionsanlæg. Der henvises til Lovgivningen herom samt Dansk Energis til enhver tid gældende vejledning ”Model til beregning af tilslutningsbidrag”.

Det skal bemærkes, at Produktionsanlæg placeret på et Forbrugssted kan have forskellige leveringsomfang i forhold til elforsyning til Forbrugsstedet henholdsvis transporten fra Produktionsanlægget.

3.4.2       Beregning af tilslutningsbidrag i landzone og sommerhusområder m.m.
Ved afsides beliggende Elinstallationer i landzone, sommerhusområder og på ikke-matrikulerede offentlige arealer beregnes tilslutningsbidraget efter Dansk Energis vejledning om beregning af tilslutningsbidraget. Landzone og sommerhusområde er defineret i lov om planlægning.

Tilslutningsbidraget beregnes med udgangspunkt i standard tilslutningsbidragene i byzone.

I tilfælde, hvor der etableres elforsyning til ejendomme/anlæg, der er afsides beliggende i forhold til eksisterende Distributionsnet, som har den nødvendige kapacitet til at forsyne den pågældende Kunde, og hvor omkostningerne til Elanlæg frem til Tilslutningspunktet udgør et beløb, der er mere end fire (4) gange større end standard tilslutningsbidraget for parcelhuse, betaler Kunden standard tilslutningsbidrag for parcelhuse plus tillæg for afsides beliggende ejendomme.

Tillægget for afsides beliggende ejendomme beregnes pr. tilslutningssag, som de faktiske anlægsomkostninger fratrukket summen af fire (4) gange standard tilslutningsbidraget for parcelhuse.

I tilfælde, hvor der i landzone findes et mindre antal ejendomme, der er afsides beliggende i forhold til det eksisterende Distributionsnet, beregnes det samlede tillæg som de faktiske omkostninger fratrukket et beløb svarende til antallet af forventede tilslutninger multipliceret med fire (4) gange standard tilslutningsbidraget for parcelhuse. Det samlede tillæg fordeles ligeligt på hver af de forventede tilslutninger. De tilsluttede ejendomme/anlæg betaler standard tilslutningsbidrag for parcelhuse plus ovennævnte andel i tillæg for afsides beliggende ejendomme i tilslutningsbidrag, og Elinord A/SElnet finansierer restbeløbet (ventepris). Hvis standard tilslutningsbidraget for parcelhuse er ændret, inden de efterfølgende tilslutninger finder sted, reguleres venteprisen med samme procentiske regulering som standard tilslutningsbidraget for parcelhuse.

Ønskes forsyningen til ejendomme/anlæg beliggende i landzone udvidet, og er der ikke tilstrækkelig kapacitet i det etablerede Elanlæg frem til Tilslutningspunktet, betaler Kunden for det nye Aftalte Leveringsomfang med refusion af tilslutningsbidraget for det eksisterende Aftalte Leveringsomfang, begge med tillæg for afsides beliggende ejendomme/anlæg, jf. ovenstående.

3.4.3       Beregning af tilslutningsbidrag i byzone i byfornyelsessituationer
I byfornyelsessituationer, hvor en tidligere ejendom udstykkes i flere parceller, eller hvor fx en industriejendom og lignende udlægges til boligbebyggelse, kan værdien af det eksisterende Aftalte Leveringsomfang modregnes i summen af tilslutningsbidragene for de nye installationer/parceller.

Faktiske omkostninger i forbindelse med flytning af Tilslutningspunkt eller ændringer af teknisk karakter kan i tillæg opkræves inden for rammerne af gældende tilslutningsbidrag.

3.4.4       Kollektiv måling i boliger mv.
Uanset om der måles kollektivt eller individuelt for en gruppe af boliger, betales der tilslutningsbidrag for hver enkelt bolig. Dette gælder også, hvis en bolig opdeles i flere boliger, eller hvis en virksomhed omdannes til en eller flere boliger.

3.4.5       Ændring fra erhverv til bolig
Ved ændring fra erhverv til bolig konverteres værdien af det eksisterende Aftalte Leveringsomfang til tilslutningsbidrag for bolig.

3.4.6       Deling af leveringsomfang
Deling af et eksisterende Aftalt Leveringsomfang ved etablering af separat tilslutning kan for private Kunder gøres gældende uden betaling af supplerende tilslutningsbidrag i de tilfælde, hvor der i forvejen er etableret og betalt tilslutningsbidrag for et antal Elinstallationer svarende til antallet af boligenheder, Kunden råder over.

Etablering af en separat tilslutning kan med Kundens samtykke ligeledes gøres gældende af en selvstændig tredjepart, fx en kommerciel aktør. Tredjeparten vil da i forhold til Elinord A/S blive registreret som Kunde på den separate tilslutning (målepunkt). Forholdet mellem den oprindelige Kunde og den nye Kunde (en selvstændig tredjepart) er Elinord A/S uvedkommende.

Elinord A/S omkostninger i forbindelse med ændring eller etablering af Elanlæg, nødvendiggjort af denne deling, betales af den oprindelige Kunde. Der betales dog maksimalt et beløb svarende til et nyt tilslutningsbidrag for den/de fraskilte Elinstallationer.

3.4.7       Udvidelse af Aftalt Leveringsomfang
Ved udvidelse af det Aftalte Leveringsomfang, herunder ved belastningsforøgelse eller udvidelse af antal tilsluttede enheder, betaler Kunden et tilslutningsbidrag for de yderligere antal Ampere, kW eller kVA.

Såfremt Elinord A/S konstaterer, at det Aftalte Leveringsomfang overskrides, er Elinord A/S berettiget til at forlange, at leveringsomfanget udvides. For udvidelsen betaler Kunden et tilslutningsbidrag for de yderligere antal Ampere, kW eller kVA.

3.4.8       Midlertidige forsyninger
Midlertidige forsyninger af mindre end ét (1) års varighed til byggepladser, forlystelsesparker, vejarbejder mv., kan etableres uden betaling af tilslutningsbidrag. Kunden betaler alle omkostninger til nødvendig forstærkning og udbygning af bestående Elanlæg i forbindelse med den midlertidige forsyning.

3.4.9       Luftværnssirener
Luftværnssirener kan efter forudgående godkendelse af Elinord A/S tilsluttes Distributionsnettet uden Elmåler, uden betaling af tilslutningsbidrag og uden betaling for elforbrug og abonnement, men mod betaling af Elinord A/S faktiske omkostninger til etablering af Elanlæg.

3.4.10     Antenneanlæg, busstoppesteder mv.
Antenneanlæg, busstoppesteder, læskure, elhegn m.m. kan tilsluttes efter nærmere aftale med Elinord A/S.

3.4.11     Gade- og vejbelysningsanlæg
Tilslutning og udvidelse af gade- og vejbelysning foretages efter Elinord A/S retningslinjer for etablering, drift og vedligeholdelse af gade- og vejbelysning.

3.4.12     Højtids- og anden traditionsbestemt belysning
Anlæg til traditionsbestemt belysning, fx julebelysning, tilsluttes som en almindelig Elinstallation.

3.4.13     Reduktion af leveringsomfang
Leveringsomfanget til et Forbrugssted kan reduceres på anmodning fra Kunden.

Udnyttes leveringsomfanget ikke, har Elinord A/S ret til midlertidigt at reducere dette eller opkræve et ikke forbrugsafhængigt vederlag.   

Der sker ikke tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, hverken helt eller delvist, hvis leveringsomfanget reduceres. Leveringsomfanget bevares i stedet som en hvilende rettighed. Retablering af det fulde leveringsomfang kan ske uden betaling af tilslutningsbidrag, dog kan Elinord A/S opkræve de faktiske omkostninger til reetablering af Elanlæg op til standardberegning af tilslutningsbidrag for tilsvarende nyt Forbrugssted.

3.4.14     Nedlæggelse og genetablering af et Forbrugssted
Hvis et Forbrugssted nedlægges, jf. punkt 3.3, bevares retten til det oprindelige Aftalte Leveringsomfang i indtil 10 år efter nedlæggelsen. Ved genetablering af tilslutning inden fristens udløb skal Kunden ikke betale tilslutningsbidrag herfor.

Elinord A/S omkostninger ved genetableringen betales af Kunden, dog maksimalt et beløb svarende til et nyt tilslutningsbidrag.

3.5     Etablering af Elanlæg i udstykningsområder        

Når der skal etableres Elanlæg i udstykningsområder, jf. punkt 3.4.8, anmodes udstykkeren af arealet om så tidligt som muligt at henvende sig til Elinord A/S. Der henvises i øvrigt til bilag 4.4.

Elinord A/S bestemmelser for etablering af Elanlæg i udstykningsområder følger bestemmelserne i Dansk Energis vejledning om beregning af tilslutningsbidrag.

Hvor en udstykker af et areal ønsker det permanente forsyningsnet etableret, før anlægs- og byggearbejderne for udstykningen er endeligt afsluttede, har udstykkeren et skærpet ansvar for skader på Elinord A/S anlæg.

Tilbage